De WMO en maaltijdvoorziening

Omdat de maaltijdvoorziening binnen wet maatschappelijke ondersteuning is ondergebracht lichten we in deze blog toe wat deze WMO wet precies is. Op deze pagina kunt u lezen wat er van gemeentes wordt verwacht. Onderaan ziet u de twee thema’s waarbinnen de maaltijdvoorziening / maaltijdservice valt; kader 1 en kader 7 (sociale voorzieningen, preventie & gezondheid).

De WMO

Wat moet er minimaal in de Wmo-nota beschreven worden? De gemeente is na het eerste jaar van de Wmo verplicht om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen. B&W; werkt daartoe binnen de door de raad gestelde kaders een of meer beleidsplannen uit over het te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning. In het plan dient in ieder geval te worden aangegeven:

  • Wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de prestatievelden;
  • Hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen in de periode die het plan bestrijkt;
  • Welke resultaten de gemeente wenst te behalen in de periode die het plan bestrijkt;
  • Welke maatregelen de raad en het college van B&W; nemen om de kwaliteit te borgen van de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning;
  • Welke maatregelen worden genomen om de keuzevrijheid te bevorderen voor degenen aan wie maatschappelijke ondersteuning wordt verleend.
  • Daarnaast moet het plan de resultaten van het meningvormende totstandkomingsproces met burgers en organisaties beschrijven.

Wat verandert er door de Wmo?
De Wmo vormt het wettelijk kader voor het beleidsplan. In een kadernotitie of visienota geeft u weer welke betekenis de Wmo heeft voor uw gemeente. Veel gemeenten hebben deze inmiddels opgesteld. Deze beschrijft de gemeentelijke visie op:

  1. Beleid: Wat is de filosofie achter de Wmo? Welke onderwerpen scharen we onder de Wmo? Hoe zien we de relatie tussen algemene en individuele voorzieningen?
  2. De omgeving Wat kunnen en mogen we van burgers verwachten aan zelfredzaamheid en onderlinge zorg? Wat verstaan we onder civil society? Zie ook de pagina Voorzieningen op deze wegwijzer. Hoe zien we de relatie tussen burgers en de gemeente? Hoe zien we de rol van maatschappelijke organisaties en bedrijven en hun relatie met de gemeente? De positie van de gemeentelijke overheid ten opzichte van haar inwoners wordt met de Wmo opnieuw gedefinieerd. Deze positie was op de verschillende deelterreinen anders: van verstrekkend en controlerend (bijv. bij de Wet voorzieningen gehandicapten) tot bepalend en organiserend (bijv. bij de uitvoering van de Welzijnswet). Het is deze verandering naar facilitator en regisseur die de Wmo zo vernieuwend maakt. Een voorbeeld van hoe een gemeente de Wmo nader invult
  3. Financiën: Welk budget komt mee met de nieuwe taken? Wat betekent dit voor de financiering?

De basis: visie op en kader voor het Wmo-beleidsplan
De basisnota of startnotitie beschrijft de visie van uw gemeente op maatschappelijke ondersteuning en geeft een beeld van knelpunten en onderzoeksthema´s. In de verordening voor individuele verstrekkingen is de visie vaak ook weergegeven. Samen met het collegeprogramma vormt de startnotitie het fundament van het beleidsplan. In de meeste gemeenten is er na de startnotitie een kader- of speerpuntennota geschreven ter voorbereiding op het Wmo-beleidsplan.

Prestatieveld 1: Sociale samenhang
Het prestatieveld ‘bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’, is ruim en breed geformuleerd. Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten.

Prestatieveld 7, 8 en 9: maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid
Maatschappelijke opvang omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Onder het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg wordt nagenoeg hetzelfde verstaan als hetgeen in de Wet collectieve preventie volksgezondheid nu hieronder wordt verstaan. Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen, en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding van overlast door verslaving. Zoek direct naar mogelijkheden in de provincies Zeeland en Zuid-Holland of plaatsen als Groningen, Delft, Zoetermeer, Assen en Ommen.